Filar 1 - Lepsze zarządzanie

Lepsze zarządzanie

Zarządzanie miastem musi być w pełni jawne, a strategiczne decyzje powinny zapadać ze szczególnym  uwzględnieniem opinii mieszkańców. Podstawowym instrumentem zdobywania wiedzy o potrzebach mieszkańców  będą systematyczne konsultacje.

 

Jawne Polkowice – umożliwienie przedstawicielom stowarzyszeń i grup społecznych uczestniczenia w pracach komisji przetargowych w roli obserwatora. Kalendarz burmistrza i wiceburmistrzów publikowany jest publicznie.

Centralny rejestr umów – mieszkańcy mają prawo wglądu w działalność i wydatkowanie środków publicznych przez władze miejskie. Wprowadzenie rejestru to najprostsze rozwiązanie do wykazania na co przeznaczane są publiczne środki oraz zawierałby informacje o m.in.: umowach na inwestycje, zadania i zamówienia publiczne czy konkursy.

Kompetencje = awans – otworzenie ścieżki awansu wykwalifikowanym i kompetentnym urzędnikom niższego szczebla. Przeprowadzanie konkursów na najważniejsze stanowiska kierownicze.

Audyt finansowy i majątkowy gminy – opracowanie raportu otwarcia, obejmującego rzetelną analizę finansów gminy oraz audytu, ze szczególnym uwzględnieniem spółek miejskich; audyt kontrolny sprywatyzowanego mienia gminnego na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Zero przywilejów – przywracamy pojęciu „służba publiczna” pierwotne znaczenie! Wprowadzamy dyżury radnych i burmistrza również w sobotę. Radny nie może obejmować stanowisk kierowniczych w spółkach miejskich i jednostkach miejskich. Dodatkowo burmistrz czy radny, którego członek rodziny wykonuje pracę odpłatną na rzecz Urzędu Gminy lub podmiotów zależnych od Gminy, składa publiczne oświadczenie o tym fakcie. Burmistrz i radny jest aktywny i działa przez całą kadencję!

OpenData, czyli ile kosztuje gmina? – dedykowana zakładka na miejskim portalu internetowym oraz coroczne transparentne wydawnictwo w formie broszury informacyjnej, z której mieszkańcy mogą dowiedzieć się, jakie kwoty i na jakie cele były wydawane z budżetu gminy.

Mobilna Aplikacja Miejska – dwukierunkowa, bezpłatna aplikacja oparta na rozbudowie funkcjonującego systemu SMS, dzięki której mieszkańcy otrzymują bieżące informacje o wydarzeniach, ostrzeżeniach, konsultacjach, itp., ale przede wszystkim w błyskawiczny sposób zgłaszają np. do urzędu informacje o problemach występujących na terenie gminy.

Sąd Rejonowy w Polkowicach – trzeba wzmacniać instytucjonalnie powiat polkowicki oraz usprawniać proces załatwiania spraw urzędowych np. poprzez utworzenie zamiejscowego wydziału ksiąg wieczystych.


Podatek = 0 zł
– fakt, iż mieszkamy w jednej  z najbogatszych gmin w Polsce powinien być odczuwalny w każdym polkowickim domu, dlatego zwolnimy osoby fizyczne z podatku od nieruchomości.

Dobra przestrzeń – zapewnienie standaryzacji infrastruktury na terenie całej gminy takiej jak chodniki, oświetlenie czy melioracja. Uporządkowanie polityki i gospodarki przestrzennej na poziomie lokalnym. Na ostateczny wygląd przestrzeni powinni mieć wpływ nie tylko jej projektanci, ale też użytkownicy. Dlatego wprowadzimy spacery badawcze, podczas których to grupy mieszkańców (seniorzy, matki z dziećmi, osoby niepełnosprawne) będą decydowały o rozmieszczeniu przystanków komunikacji miejskiej, ustawieniu ławek, czy wyznaczeniu przejść dla pieszych. Dobra przestrzeń to również ochrona krajobrazu, czyli podjęcie działań, które doprowadzą do uzyskania estetycznej, pięknej przestrzeni miejskiej, tworzącej dobry wizerunek całej gminy.