Filar 2 - Gmina obywatelska i przedsiębiorcza

Gmina obywatelska i przedsiębiorcza

Samorząd powinien realnie wspierać inicjatywy i działania stowarzyszeń i lokalnych przedsiębiorców,  tworzyć faktyczne warunki rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy oraz podejmować działania  na rzecz zmniejszania dysproporcji w zarobkach poprzez przyciąganie nowych, atrakcyjnych inwestorów.

 

Rady osiedlowe – nowe otwarcie – zwiększenie roli rad osiedlowych w procesie zarządzania miastem; tajne wybory; inicjatywa uchwałodawcza – rada osiedlowa będzie mogła przedkładać projekty uchwał radzie miejskiej; zwiększenie budżetów, w tym utworzenie Zielonego Funduszu, z którego środki przeznaczane byłby na zwiększanie zieleni na osiedlach (parki, skwery); możliwość opiniowania dokumentów strategicznych m.in. planów miejscowego zagospodarowania.

Osiedlowe/Sołeckie Forum Mieszkańców – systematyczne spotkania na osiedlach/sołectwach (co najmniej 2 razy w roku) mieszkańców z radnymi rad osiedli / sołectw i rady miejskiej, władz miejskich i pracowników Urzędu Gminy.

Sołtys liderem lokalnej społeczności – obecnie sołtys to osoba, która jest do dyspozycji dla mieszkańców 24 godziny na dobę. Dlatego trzeba wspierać działalność sołtysów oraz tworzyć im możliwe najlepsze warunki pełnienia funkcji, w tym godnie wynagradzać ich działalność.

mikroGRANTY – wsparcie finansowe dla pomysłów o charakterze kulturalnym, ekologicznym, sportowym i społecznym skierowane do 3 grup: młodzieży, grup nieformalnych i stowarzyszeń.

Centrum Aktywności Obywatelskiej – dedykowana komórka w UG odpowiedzialna za szerokie konsultacje oraz udzielająca wsparcia prawnego oraz z zakresu zakładania i działania stowarzyszeń i przedsiębiorczości społecznej oraz pozyskiwania środków. Centrum zapewniałoby wsparcie infrastrukturalne dla podmiotów trzeciego sektora, w tym sale do spotkań, zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, dostęp do komputera, skanera oraz Internetu.

Polkowice Team – powołanie grupy działającej na prawach młodzieżowej rady miejskiej, skupiająca młodych, aktywnych ludzi chcących pracować na rzecz lokalnej społeczności.

Rada Kobiet – żadna z grup mieszkańców nie jest bardziej doświadczona w kwestiach edukacji, zdrowia czy wrażliwości na kwestie równouprawnienia jak kobiety. Równe szanse zawodowe, przyjazne place zabaw, kwestia miejsc w żłobkach oraz nakładów na poradnie specjalistyczne dla dzieci to zagadnienia, co do których decydujący głos powinny mieć zawsze mamy, lekarki czy nauczycielki.

Inkubator Przedsiębiorczości i Ekonomii Społecznej – stworzenie na bazie Gminnego Banku Kadr jednostki wspierającej rozwoju przedsiębiorczości, trzeciego sektora i podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie lokalowe, szkoleniowe i merytoryczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zwłaszcza startupów oraz pomoc w zrzeszeniu się (cechy kupieckie, rzemieślnicze). Wspomaganie procesu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie pomocy w znalezieniu i podjęciu zatrudnienia przez organizacje prac społecznie użytecznych.