Filar 3 - Lepszy standard życia

Lepszy standard życia

Siłą Polkowic jest kapitał ludzki, w tym szczególnie rodzina. Rozbudowie ulec musi infrastruktura edukacyjna, zwłaszcza szkolnictwo zawodowe, a usługi kulturalne i ochrona zdrowia dostępne powinny być dla wszystkich. Na bieżąco dbać należy o kondycję zasobów mieszkaniowych, a wandalizm spotykać się musi z natychmiastowa reakcją służb miejskich.

 

Recepta na zdrowie – zdrowie to jedna z najważniejszych kwestii dla każdego mieszkańca naszej gminy. Pacjent udający się do przychodni zdrowia musi mieć dostęp do pełnej diagnostyki „jednego dnia”, tak aby w jak najkrótszym możliwym czasie otrzymał trafną diagnozę swojego staniu zdrowa. Nasz pakiet skupia się na zasadniczym zwiększeniu możliwości leczenia w obszarach diagnostycznym i terapeutycznym:

Diagnostyka obrazowa – doposażenie Polkowickiego Centrum Usług Medycznych w nowoczesny aparat rentgenowski, USG, USG Dopplera, tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny.

 

Ultra nowoczesne laboratorium – rozbudowa możliwości diagnostycznych laboratorium.
Opieka specjalistyczna – zwiększeni dostępu do specjalistów z zakresu kardiolologii, endokrynologii, chorób układu oddechowo – alergologicznych, diabetologii, fizjoterapii, poradni wad postawy dzieci oraz stomatologii dziecięcej.
Opieka szpitalna – wzmocnienie współpracy ze szpitalami o wysokim poziomie referencyjności (specjalistycznymi).

Szczepienia – finansowania szczepień, które nie znalazły się w kalendarzu szczepień obowiązkowych, a więc nie są refundowane przez państwo.
Zielony targ – gmina będzie wpierać organizowanie cyklicznych „zielnych targów”, podczas których sprzedawana będzie żywność ekologiczna oraz produkty lokalne. Dodatkowo wzmocnione zostaną działania na rzecz edukacji żywieniowej.

 

Pogodny senior – to kompleksowy zestaw propozycji ulepszający codzienne życie starszych mieszkańców naszej gminy. Chcemy, aby gmina Polkowice jak najszybciej dołączyła do elitarnego grona Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia:

 

Dom seniora – utworzenie przyjaznego miejsca dla osób starszych, poszukujących spokoju, wypoczynku i bezpieczeństwa. Wsparcie gminy przy utworzeniu i prowadzeniu domu seniora dla mieszkańców gminy Polkowic.
Karta seniora – wprowadzająca ułatwienia dostępu do zasobów gminy, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także zapewniające zniżki na usługi i towary oferowane przez instytucje w tym także prywatnych przedsiębiorców. Pozwoli to na skuteczną aktywizację i zwiększenia udziału seniorów w życiu miasta i gminy.
Taxi senior – możliwość skorzystania dwa razy w roku z bezpłatnego transportu na terenie gminy np. do przychodni.

Bilans zdrowia seniora – raz do roku kompleksowe badania pozwalające na odpowiednią profilaktykę seniorów.
Złota rączka – pomoc osobom starszym przy niewielkich awariach w domu takich jak: cieknący kran, wymiana żarówki, bezpiecznika, itp.
Program teleopieki – adresowany do osób samotnych po 60. roku życia. To rozwiązanie pozwala seniorom na wezwanie pomocy w każdych okolicznościach, niezależnie od tego, czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo, zdrowie lub życie, czy też potrzebne jest innego rodzaju wsparcie.
Senior-patrol – osoby starsze są bardzo potrzebne lokalnej społeczności. Dzięki ich zaangażowaniu, spostrzegawczości oraz wolnemu czasowi można wykorzystać do przeglądu ulic miasta  i zgłaszania ubytków w infrastrukturze, zakłóceń porządku, a także przekazywanie informacji o osobach potrzebujących pomocy.

 

Mama i dziecko – samorząd powinien wspierać każdego, kto podejmuje się wysiłku wychowania dziecka. Rodzicielstwo nie może wykluczać aktywności zawodowej, a infrastruktura gminna musi być przyjazna dla każdej rodziny

 

Nowy żłobek dostępny dla każdego – budowa nowego żłobka i zapewnienie opieki wszystkim dzieciom zgłaszanym przez rodziców do żłobka.
Żłobek bez kolejek – zmiana zasad naboru do żłobka – likwidacja kolejek poprzez całoroczny nabór – rekrutacja on-line.

Miejsce spotkań – przy wsparciu organizacji pozarządowych stworzenie miejsca spotkań rodziców i dzieci. Przestrzeń integracji mieszkańców, która byłby miejscem wymiany opinii i doświadczeń.
Wspieramy mamy – wsparcie dla alternatywnych form opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy: dzienny opiekun, klub dziecięcy, niania.

 

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami – odbywać się powinno przy pomocy szczególnego zaangażowania stowarzyszeń, fundacji, rad osiedli, wolontariatu miejskiego i podmiotów ekonomii społecznych (spółdzielni socjalnych). Pakiet propozycji obejmuje:

 

Centrum Usług Społecznych – punkt działający jako administrator potrzeb, który zbiera informacje o osobach z niepełnosprawnościami i ich potrzebach;
Dom Spotkań – budowa domu mieszkalnego,  w którym wdrożymy program „przerwy wytchnieniowej”; który będzie miejscem spotkań i opieki osób z różnymi niepełnosprawnościami dostosowany do pobytu dziennego, jak i posiadające miejsca do opieki całodobowej.
„Turnus 21” – mieszkańcy Gminy Polkowice będą mogli skorzystać z 21-dniowych turnusów pozostając pod opieką wykwalifikowanej kadry swoich podopiecznych.

Pomoc asystencka – wprowadzimy usługi asystenckie dla osób dotkniętych każdym rodzajem niepełnosprawności; asystenturą obejmiemy również dzieci w miejscu ich zamieszkania;
Mieszkania treningowe – rozwiniemy sieć mieszkań treningowych przygotowując dzięki temu osoby korzystające z tych mieszkań do jak największej samodzielności.
Pomoc sąsiedzka – przy radach osiedlowych stworzymy program samosąsiedzkiej pomocy dla osób wykluczonych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi – gmina całość prowadzonych zadań z opieki nad osobami z niepełnosprawnościami będzie zlecać organizacjom pozarządowym.
Przyjazna administracja – stosowanie w zamówieniach publicznych klauzuli społecznych.

 

Edukacja – rozmowę o polkowickiej oświacie należy rozpocząć od przedstawienia diagnozy o stanie oświaty. Na tej podstawie podejmować powinno się zarówno decyzje, co do rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej, jak i wdrażanych programów rozwojowych:

 

Szkoła bez chaosu – wypracowanie przez nauczycieli, rodziców i ekspertów koncepcji modelu edukacji, w tym podziału na obwody szkolne, który zapewniłby zrównoważony rozwój wszystkich szkół i gwarantował stabilną przyszłość zawodową nauczycieli. Do prawidłowego działania placówki edukacyjne potrzebują wsparcia administracyjnego, które powinno funkcjonować odrębnie dla każdej z nich.
Wsparcie szkolnictwa zawodowego – rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych specjalistów i techników. Z tego powodu będziemy wspierać szkoły branżowe i technika: tworzyć nowe placówki, a w istniejących – zapewniać atrakcyjne kierunki kształcenia i nowoczesne wyposażenie.

Doradca zawodowy – uczniowie klas 7 i 8 powinni zostać objęci indywidualnym doradztwem, dzięki któremu stopniowo przygotują się do wyboru dalszej drogi kształcenia lub wyboru zawodu.
Równamy szanse – opracowanie programu wsparcia dla dzieci zaburzonych i wycofanych.
Bilet do kultury – gmina dofinansuje szkołom wyjścia do teatrów, kin, galerii – co najmniej raz na semestr dla każdej klasy.